top of page

ADANA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

BURS SÜRECİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Derneğimiz tarafından Burs Süreci kapsamında hazırlanmıştır. KVKK’nun 10. maddesi uyarınca; “İlgili Kişi” için oluşturulan bu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Adana Kültür ve Dayanışma Derneği (Dernek) tarafından, KVKK’nun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Burs yardımı faaliyetlerimiz kapsamında; burs için başvuruların alınması;  Burs için yapılan başvuruların veya burs için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere burs verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi; Burs başvuru sonuçlarının ilgililere duyurulması; Burs sağlanması veya ödeme süreçlerinin yürütülmesi; Burs süreçleriyle ilgili, ilgili kişiyle iletişim sağlanması; Burs faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanması; Burs koşullarını sağlamadığı halde burstan yararlandığı anlaşılan kişiler için iade süreçlerinin yürütülmesi; Burs etkinliğinin değerlendirilmesi ve raporlanması amaçlarıyla kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Ad/Soyad, TCKN, Doğum Tarihi/Yeri, İmza, Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Okuduğu Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Bölüm Bilgisi, Sınıf Bilgisi, Birim/Bölüm Bilgisi, Öğrenci Kimlik Numarası, İş/Gelir Durum Bilgisi, Not Durum Çizelgesi/ Transkript Bilgileri, Nüfus Kayıt Örneği Bilgileri, SGK Bilgileri (Sigortalı Hizmet Dökümü, Emeklilik Tarihi, SGK İşe Giriş Bildirgesi), Mevcut Alınan Burs Adı/Tutarı, Sağlık Raporu, Öğrenci Belgesi, IBAN Numarası, Disiplin Bilgileri

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlığı altında 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde; Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Kurulları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, kanuni ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere; Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, üçüncü kişi ile kurum ve kuruluşlarına; Burs başvurusunda bulunmanız halinde tarafımızdan talep edilen bilgi ve belgelerin Burs başvurusu için sunulan belgelerin doğruluğu ve güncelliğinin kontrol edilebilmesi amacıyla yapılacak araştırmalar için belgeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlara; Nakit ödeme yapılması halinde ödemenin yapılacağı anlaşmalı olduğumuz bankalara veya hukuksal süreçlerimizi yürüten Hukuk Müşavirliğimize, anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Burs Başvuru Formu doldurulması, Transkript Belgesi, Sosyal Güvenlik  Kurumu  Belgesi, Ailenin Gelirini Gösterir Maaş Bordrosu, Özür Durumu olan Öğrenciler İçin Özür Durum Belgesi, Öğrenci Belgesi, Sağlık Raporu, İkametgah Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Durum Bilgisi gibi başvuru talebini destekleyen belgelerin sunulması gibi yöntemlerle toplanmaktadır.

Derneğimiz tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak; 5/2-c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ç)  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şeklinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ̆’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş̧ dilekçeyle 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi, Turhan İş Merkezi K:4/13 Fulya, 34360 Şişli/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca derneğimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş̧ olan dernek sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adanadernegi@gmail.com elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

bottom of page