top of page
75e41f346c6bd8646ba53fe9ff15f519.gif

DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı “Adana Kültür ve Dayanışma Derneği” dir.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

 1. Derneğin merkezi “19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:25 Turhan İş Merkezi Kat:4 Daire:13 Şişli / İstanbul” adresidir.

 2. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

 1. Üyeleri arasında birlik ve bütünlüğü oluşturmak.

 2. İhtiyaç sahibi Adana kökenli öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapmak.

 3. Sosyal dayanışmayı sağlamak. Bu amaçla; kokteyl, balo, eğlence, gezi, yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor ve başka etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 4. Dernek amaçlarına katkı için piyango düzenlemek.

 5. Dernek amaçları için ihtiyacı kadar lokal binası satın almak veya kiralamak.

 6. Bilimsel, kültürel, eğitsel amaçlı konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek, edebi veya değişik konularda yarışma açmak.

 7. Eğitim ve beceri kursları açmak.

 8. Öğretici, eğitici, bilimsel, ‘’ demokratik, çağdaş, laik, Atatürk ilke ve devrimlerinin daha çok yayılmasını ve kökleşmesini amaç edinmiş ‘’ broşür, dergi ve gazete çıkarmak.

 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde veya yurt dışında bağış kabul etmek,

 10. Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

MADDE 4: KAR VE GELİR 

Dernek, üçüncü madde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için; kar gayesi ile etkinlikler düzenleyebilir. Ancak; elde edilecek kar, dernek üyeleri arasında pay edilemez.

MADDE 5: KURUCULAR

Derneğin kurucu üyelerinin adı soyadı ve meslekleri aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI                                          MESLEĞİ                                       

SÜLEYMAN EFE                                    SANAYİCİ                                 

A. ALİ MERT                                          DOKTOR             

HASAN VEHBİ ÖZAKHUN                   SANAYİCİ                                          

İBRAHİM YILDIRIM                              TÜCCAR                                            

ÖMER BALKAN                                    JEO.MÜH.                                         

ENVER SAYILGAN                                BANKER 

M.AYDIN VELİOĞLU                            JEO. MÜH.                                        

MADDE 6 : DERNEK ÜYELİĞİ

Derneğin iki türlü üyesi vardır.

1 – Asil Üye

2 – Onur Üyesi

MADDE 7: ÜYE OLMA, BAŞVURU USULÜ VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

 1. Derneğe; fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları Adana kökenli gerçek kişiler ve Yönetim Kurulu tarafından derneğin amaçları doğrultusunda yararlı olacaklarına inanılan gerçek kişiler ile eşleri ve çocukları üye olabilirler.

 2. Derneğe üye olmak için, öncelikle üyelik başvuru formu doldurulur.

 3. Başvuru sahibi doldurduğu formu, derneğe giriş ödentisini ve yıllık aidatları ödemeyi kabul ederek imzalar.

 4. Derneğe en az bir yıl önce üye olmuş iki üye, üyelik başvuru formunu imzalayarak üye adayını önerirler.

 5. Üyelik başvurusunda bulunanlar gerektiği kadar vesikalık renkli fotoğraf vermek zorundadır.

 6. Derneğe üye olmak isteyen kişinin üyelik başvuru belgesi dernek merkezinde ( özel bir yerde ) 7 gün askıda tutulur. Üye adayı hakkında yapılacak itirazlar ( yazılı olarak ) yönetim kurulu başkanlığına yapılır.

 7. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkanlar, dernek aidatı üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

MADDE 8 ASİL ÜYE

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen meslek sahibi gerçek kişilerdir.

 

 

MADDE 9: ONUR ÜYESİ

Dernek üyeleri arasında, derneğe özverili idari hizmetleri bulunanlar ya da maddi, manevi katkısı olanlar ve dernek üyesi olmamalarına rağmen, derneğin amaçlarının gerçekleşmesine anlamlı ölçüde maddi veya manevi katkıda bulunmuş olanlara yönetim kurulunun önerisi, genel kurulun onayı ile ‘’ Onur Üyeliği Şanı‘’ verilebilir. Onur üyeliği şanı verilmiş kişilerden aidat alınmaz. Bu kişilerin yapacakları ödentiler bağış olarak kabul edilir. Onur üyesi genel kurula katılabilir ancak oy kullanamaz.

MADDE 10: ÇIKARILMA

Derneğin tüzüğüne aykırı harekette bulunmak, derneği küçültecek hareketlerde bulunmak, yüz kızartıcı suçlar işlemek, derneğin merkezinde, tesislerinde veya toplantı ve etkinlik yaptığı ve sair yerlerde rahatsız edici hırçın hareketlerde bulunmak (örneğin; kavga etmek, hakaret etmek vs.) gibi eylemlerde bulunan üyeler, Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilebilir. Disiplin Kurulu tarafından üyenin dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verildiği takdirde, bu çıkarılma kararına karşı üyenin yasal hakları saklıdır. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkarılanlar, dernek varidatı üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

MADDE 11: DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu

 3. Denetim Kurulu

 4. Disiplin Kurulu

 5. Danışma Kurulu

MADDE 12 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Genel Kurul Derneğin en üst düzeydeki organıdır. Üyelerin genel kurula katılabilmeleri için toplantı tarihinden yedi gün öncesine kadar genel kurulu yapılacak yılın aidatını tamamen ödemiş olması zorunludur.

GÖREVLERİ: Dernek çalışmalarını görüşmek, bu çalışmaların gelecek dönem içinde uygulanacak programını ve gelir gider bütçesini karara bağlamak ve yönetim organlarını seçmek, değişiklik önergesi verilirse yönetim kurulunda görev yapacak olanların sayısını belirlemek, onursal üyelik önerilerini görüşmek ve karar vermek.

YETKİLERİ:

 1. Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun, Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek, değişiklik önergesi verilirse görev sürelerini iki yıl olarak belirlemek.

 2. Yönetim Kurulunun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşmek. Aynen veya değiştirilerek kabulüne karar vermek.

 3. Gerekli gördüğü durumlarda dernek hesaplarını incelemek veya incelettirmek.

 4. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşerek, bu raporların ayrı ayrı oylamaya sunulması sonucunda ibra etmek veya etmemek.

 5. Derneğe taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ya da derneğin taşınmaz mallarının satılması ya da bunların üçüncü şahıslara tahsisi, kiraya verilmesi ya da bunların üzerinde mükellefiyet tesisi konularında karar almak ve Yönetim Kuruluna yetki vermek. (Derneğin satılacak olan ve derneğe satın alınacak olan taşınmaz malları genel kurula katılan üyelerin 2/3 oranında karar çoğunluğu ile satılabilir ve satın alınabilir.)

 6. Herhangi bir gayrimenkul satın alma veya kiralama için yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek.

 7. Dernek amaçları doğrultusunda hizmet verecek tesisler kurmak, ihtiyaç halinde iktisadi işletme açılması kararı alarak Yönetim Kurulunu görevlendirmek.

 8. Yapılacak ayni ve nakdi yardımların hangi yönetim ve değerlendirmelerle kimlere yapılacağını belirlemek ve uygulama için yönetim kuruluna yetki vermek.

 9. Gereğinde, Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve Disiplin Kurulunu değiştirmek.

 10. Derneğin yasal hükümler ve tüzük uyarınca feshine karar vermek.

 11. Yardım, dayanışma, kültür, beceri ve eğitim dernekleri ve spor kulüpleri ile ortak çalışma yapılması konularını görüşerek karar vermek ve yönetim kurulunu bu konuda görevlendirmek.

 12. Vakıf, dayanışma ve yardımlaşma sandıkları kurulması konuları üzerinde karar vermek. Bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

 13. m)Dernek tüzüğünü değiştirmek.

 14. Derneğe giriş ödentisi ve yıllık aidatı belirlemek.

 15. Dernekler Kanunu ve tüzük ile kendisine verilen diğer yetkileri kullanmak, görevleri yapmak.

MADDE 13: GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ

Genel Kurul:

 1. Tüzükte belli edilen zamanda olağan olarak.

 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak.

MADDE 14: OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI, GÜNDEMİ VE MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞAN TOPLANTI: Dernek yönetim organlarının göreve seçilme sürelerine bağlı olarak, Ekim ayı içinde yönetim kurulunca kararlaştırılmış yer, gün ve saatte üyelere usulünce duyurulmuş gündemi görüşmek ve karara bağlamak için toplanır.

GÜNDEM: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların, yazılı ve imzalı olarak, divan başkanlığına (maddelerin görüşülmesine geçilmeden )bildirilmesi sonucunda gündeme alınması zorunludur.

MADDE 15: OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

 1. Yönetim Kurulu kararıyla toplantıya çağırmak,

 2. Denetim Kurulunun yazılı isteğiyle toplantıya çağırmak

 3. Asil üyelerin 1/5 inin yazılı isteği ile toplantıya çağırmak

 4. B ve c şıklarında belirtilen istekler üzerine yönetim kurulu en çok 15 gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak için karar almak zorundadır. Toplantı gündeminde toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz. Toplantıda gündeme ek ve değişik maddeler eklenmez.

MADDE 16: GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya mektup ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

 Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 17: GENEL KURUL TOPLANTISININ YETER SAYISI VE YERİ

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla dernek merkezinin bulunduğu il veya ilçe sınırları içinde toplanır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıda toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil  üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 18: TOPLANTININ YAPILIŞ VE OY VERME USULÜ

Genel Kurul toplantıları önceden ilan edilen adreste yapılır. Günü ve saati değiştirilemez. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel Kurula katılma hakkı olduğu halde hazirun listesinde ismini bulamayanlar genel kurula katılabilmek ve oy kullanabilmek için divan heyetinin oluşmasından sonra (gündemin görüşülmesine başlamadan önce ) divana yazılı olarak başvurabilirler. Divan Başkanlığı yazılı başvuruyu inceler ve itiraz genel kurulun açık oyuna sunar. Genel kurul itirazı haklı bulduğu takdirde bu kişiler genel kurula katılarak oy kullanabilir.

Hazirun listesinin kontrolü sonucunda, toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yine durum yönetim kurulunca bir tutanakla tespit olunur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

MADDE 19: GENEL KURUL GÜNDEMİNİN UYGULANMASI

 1. Genel Kurul toplantısı açılışını, dernek başkanı veya görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri yapar.

 2. Divan başkanlığı için üyeler arasından adaylar saptanır. Adayların isimleri açıklanarak genel kurulun açık oyuna sunulur. Oylama sonucunda en çok oyu alan aday divan başkanı seçilmiş olur.

 3. Divan başkanı, üyeler arasında iki yazman ve iki oy sayımcısı için gösterilen adayları genel kurulun açık oyuna sunarak bu görevlere seçilmelerini sağlar.

 4. Divan başkanı sıradaki gündem maddelerinin uygulanmasına geçer ve yönetim kurulu çalışma raporunun okunması için dernek başkanı veya görevlendirilmiş yönetim kurulu üyesine, daha sonra bilanço ve hesap raporunun okunması içinde sayman üye veya görevlendirilmiş yönetim kurulu üyesine söz verir. Bu raporlar çoğaltılarak genel kurul üyelerine önceden gönderilmiş veya dağıtılmış ise, zamandan kazanılması amacıyla raporların okunup okunmaması hususunu oya sunabilir.

 5. Denetim raporunun okunması denetçi üyelerden biri tarafından yerine getirilir.

 6. Raporların okunması sona erdikten sonra, genel kurul üyelerine görüşlerini bildirmek ve eleştirilerini yapmak üzere söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Söz isteyenlerin çokluğu sebebi ile, divan başkanı konuşma zamanının sınırlanması için, üyelerin önerilerini dikkate alarak oylama yapar. Görüşmeler hakkında verilecek yeterlilik önergelerini oya sunar.

 7. Raporlar hakkında ayrı ayrı yapılacak ibra ( aklama ) oylamasının, (üyelerden gelecek istek olursa ) gizli yapılmasını divan başkanı genel kurulun açık oyuna sunar. Genel kurulda; denetim kurulu üyelerinin aklanmaları hakkında, eşleri ve mirasçıları oy kullanamazlar.

 8. Divan başkanı, gündemin diğer kalan maddeleri ve tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması, yönetim, denetim, disiplin kurulları asil ve yedek üyelik seçimlerinin yapılması, dilekler maddesinde söz almak isteyenlere söz verilmesinden sonra genel kurulun sona erdiğini duyurur.

 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Divan başkanı seçimlerin yapılması sonucunda, yeni seçilen yönetim kurunla, genel kurul tutanaklarını, genel kurula katılanların listesini (hazirun listesi) kullanılan oy pusulalarını, seçimle ilgili sayım döküm belgelerini ve önceki yönetim kurulundan, divan başkanlığına genel kurul başlarken verilmiş dernek defterini (karar defteri, işletme defteri ve diğer defterler ile derneğin kaşesini veya mührünü ) tutanakla teslim eder.

 10. Genel kurulda kararlar, genel kurula katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak, nitelikli çoğunlukla alınması gereken kararlara ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 20: YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Her yapılan olağan genel kurulda üyeler arasından genel kurulca gizli oyla seçilen yedi asil ve yedek üyeden oluşur. Genel kurul, yönetim kurulu üye sayısını dokuz veya on bir asil ve yedek üyeye kadar çıkartabilir.

MADDE 21: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki konularda yürütmeyi yapar:

 1. Derneği temsil etmek, bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek.

 2. Yeterince ihtisas komisyonları kurmak, dernek tüzüğünün üçüncü maddesinde yazılı amaçların gerçekleşmesine çalışmak.

 3. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak. Aidat ve bağışlar toplamak. Bir yıl sonraki tahmini bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak.

 4. Genel kurulda alınan kararları uygulamak. Derneğin tasfiyesi halinde, ilgili yasa ile mevzuatın kendisine yüklediği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

 5. Genel kurulu olağan ve gereğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, genel kurul gündemini hazırlamak. Yapılması zorunlu tüzük maddesi değişiklikleri hakkında genel kurula öneriler sunmak.

 6. Derneğin karar defteri, gelen-giden evrak defteri, üye kayıt defteri, işletme defteri, demirbaş ve taşınmaz mallar defteri, alındı belgesi kayıt defterini notere tasdik ettirmek ve bütün defterlerin düzenli bir şekilde işlenmesini sağlamak, derneği ilgilendiren konuları bülten veya başka yöntemlerle üyelerine bildirmek.

 7. Yönetim Kurulunun faaliyetlerini genel kurula sunmak, genel kurula üye listesini vermek, üyelik başvurularını karara bağlamak,

 8. Derneğe alınacak personel ve alacağı maaş hakkında karar vermek.

 9. Dernek için gerekli levazımatın ve iletişim aygıtlarının alınmasına karar vermek.

 10. Ülkemiz ve uluslar arası alanlarda; kültürel, sanatsal, eğitsel, yazın ve düşünsel konularda ve sportif başarılarda toplumumuzun gurur duymasına katkısı bulunan kişi ve kuruluşlara, derneğimize yüksek maddi ve manevi katkısı olanlara ayrıca derneğimiz yönetim organlarından birinde özverili üstün çalışma gösterenlere Onur Ödülü verilmesine karar vermek. Ayrıca, ‘’Onur Üyeliği” şanı verilmesi istenilenler hakkında bu konunun görüşülmesini genel kurulun gündemine almak ve onur üyeliğine alınması düşünülenler için gerekçeli teklif sunmak,

 11. Dernekler Kanunu ve tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak, verilecek görevleri yapmak.

MADDE 22: YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ

Göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun bitiminden sonra en geç üç gün içinde toplanarak aralarından seçimle bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerler.

MADDE 23: YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

a) Yönetim kurulu on beş günde bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, gerek gördüğü takdirde bu toplantı müddetini değiştirebilir. Yönetim Kurulu toplantısı ancak kurul üyelerinin yarısından bir fazlası ile toplanır.

b) Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu oylama sırasında oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki sayılarak çoğunluk sağlanmış olunur. Başkan olmadığı takdirde toplantıyı başkan yardımcısı da yürütebilir. Mazeretsiz olarak toplantıya üç kez üst üste katılmayan yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri yönetim kurulu kararıyla sona erer. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, en fazla oy almış olan yedek üye otomatikman yönetim kurulu üyesi olur.

MADDE 24: YÖNETİM KURULUNUN BOŞALMASI SONUCUNDA FESİH DURUMU

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle, bütün yedek üyelerin asil üyeliğe geçmesi ve hiçbir yedek üye kalmaması durumunda; oluşan yönetim kurulu üye sayısının da yarıdan aşağıya düşmesi ile geriye kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Şayet bu çağrı kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından yapılmadığı takdirde; derneğin herhangi bir üyesi mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne başvurarak Yönetim Kuruluna dernek üyeleri arasından üç kişinin seçilerek olağanüstü genel kurulu toplamakla görevlendirilmelerini talep eder. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yetkilendirilecek üç dernek üyesinin birlikte alacakları kararla en geç bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve böylece derneğin yönetimiyle ilgili kurallar bu olağanüstü toplantıda yeniden oluşturulur.

MADDE 25: DENETİM KURULU OLUŞUMU

Denetim Kurulu, her yapılan olağan genel kurulda aday olan üyeler arasından üç asil üç yedek üyeden oluşmak üzere seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 26: DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim Kurulu; dernek tüzüğünde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında mali ve olağan genel kurula sunar.

MADDE 27: DENETİM KURULUNUN YETKİSİ

Denetim kurulu denetim faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla, gerek gördüğü her zaman derneğin resmi kayıtlarını kontrolünde tutabilir, yönetim kuruluna yol gösterici önermelerde bulunabilir, gerekli gördüğünde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

MADDE 28: DANIŞMA KURULU’NUN OLUŞUMU

Önceki yıllarda dernek başkanlığı, başkan yardımcılığı, sekreterlik ve saymanlık yapmış olanlar danışma kurulunun doğal üyeleridir.

Her yapılan olağan genel kuruldan sonra en geç 15 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, görev yapacak başkanını ve sekreterini seçer ve çalışma koşullarını belirler.

MADDE 29: DANIŞMA KURULU’NUN GÖREVLERİ

Derneğin ileriye dönük çalışmaları hakkında yönetim kuruluna görüş ve önerileri ile katkıda bulunarak yardımcı olmaktır. Danışma kurulu kararları tavsiye niteliğindedir.

MADDE 30: ÜYELİK HAKKINDA KARAR

Yönetim kurulu, üyelik başvurusunda bulunmuş aday hakkında varsa itirazları (başvuru tarihinden sonra) en geç 30 gün içinde üyeliğin kabulü ya da reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak üye adayına bildirir. Başvurusu reddedilen kişiye ret nedeni bildirilmez.

MADDE 31: ÜYELİK KAYDININ DONDURULMASI VE DİĞER DERNEKLERE ÜYE OLMA

 1. Dernek üyelerinden herhangi biri, dernekte ücret karşılığında görev yaptığı süre zarfında üyelik hakları dondurulur. Bu ücretli görevi sona ererse, üyelik haklarını yeniden kazanır.

 2. Derneğin üyeleri Yönetim Kuruluna bilgi vererek başka derneklere de üye olabilirler.

MADDE 32: DİSİPLİN KURLU

Disiplin Kurulu: dernek kurucuları, dernekte başkan, sekreter, başkan yardımcısı, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş kişiler arasından genel kurulda üç asil üç yedek üye olarak seçilir.

Disiplin kurulu üyeleri (seçildikten sonra en geç yedi gün içinde toplanarak ) aralarından bir başkan bir sekreter seçer ve bu görev bölümünü yazı ile yönetim kuruluna bildirir.

MADDE 33: DİSİPLİN KURULU’NUN VERECEĞİ CEZALAR

Disiplin kurulunun tüzüğün 10 maddesi kapsamında yer alan eylemlerde bulunan üyelere şu cezaları verme hakkı vardır.

 1. Kınama

 2. Üç aya kadar dernek üyeliğinden geçici çıkarma

 3. Bir yıla kadar dernek üyeliğinden geçici çıkarma

 4. Dernek üyeliğinden süresiz olarak çıkarma

MADDE 34: DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU

Derneğin tüzüğüne göre disiplin cezalarının uygulanması gereken eylem ve davranışlardan birinin yapılması halinde disiplin kuruluna başvurma aşağıda yazılı kişi veya kurumca belirtilen usulde yapılır.

 1. Kendisini ilgilendiren bir olay hakkında, ilgili üye yönetim kurulu aracılığı ile

 2. Denetim kurulu ve komiteler yönetim kurulu aracılığı ile

 3. Yönetim kurulu doğrudan disiplin kuruluna başvurur.

MADDE 35: 

 1. 33’üncü maddenin a-b-c-d şıklarında yazılı ceza uygulamalarını kapsayan başvuruları, yönetim kurulu en geç 15 gün içinde disiplin kuruluna bildirmek mecburiyetindedir.

 2. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde; hakkında şikayet olunan üye için soruşturma yapabilir. Yaptığı soruşturma sonuçlarını bir raporla disiplin kuruluna bildirebilir.

MADDE 36: SAVUNMA ALINMA

Disiplin Kuruluna sevk edilen üyeye sevk nedeni ile birlikte, savunma yapması için, disiplin kurulu başkanı tarafından savunmaya çağrı yazısı gönderilir. Üye savunmaya çağrı yazısının kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde savunmasını yazılı veya sözlü olarak yapmadığı takdirde, disiplin kurulu üye ile ilgili kararını mevcut delillere göre verir. Disiplin kurulu kararları için oy çokluğu gerekli ve yeterlidir.

MADDE 37: DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA ZAMAN AŞIMI

Olay tarihinden başlayarak iki ay içerisinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen tutum, davranış ve eylemler disiplin kovuşturması bakımından zaman aşımına uğrar.

MADDE 38: ÇIKARILMA CEZASI ALANLAR İÇİN UYGULAMA

Haklarında çıkarılma cezası verilmiş olanların; dernek merkezine, derneğin sosyal bölüm ve tesislerine, genel kurallarına, eğitsel, bilimsel, kültürel amaçlı konferanslarına, bilumum toplantılarına, sportif etkinliklerine ve gezilerine bir üyenin konuğu olarak bile katılamaz. Geçici çıkarılma cezası almış olanlara da ceza süresi içinde aynı uygulama yapılır.

MADDE 39: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

A-DEFTER TUTMA ESASLARI: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin belirlenen yasal hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B-KAYIT USULÜ : Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

C-DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık miktarları bu deftere işlenebilir.

 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

      b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin  tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

E-DEFTERLERİN TASDİKİ: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

F- GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık ) ‘’ İşletme Hesabı Tablosu ‘’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık ), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

G- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ: Gelir ve gider belgeleri ; Dernek gelirleri, ‘’ Alındı Belgesi ‘’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

         Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ‘’ Geder Makbuzu ‘’ düzenlenir.

           Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ‘’ Aynı Yardım Teslim Belgesi ‘’ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ‘’ Aynı Bağış Alındı Belgesi ‘’ ile kabul edilir.

H- ALINDI BELGELERİ: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’ Alındı Belgeleri ‘’ yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmenliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

I-YETKİ BELGESİ: Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihva eden ‘’ Yetki Belgesi ‘’ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

j-GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ : Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl saklanır.

 

MADDE 40: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilinir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 41: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI

Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü genel kurul kararı ile yapılır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 42: DERNEĞİN FESHİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 43: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tavsiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘’ TASFİYE HALİNDE ADANA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ‘’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile     diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse HAZİNEYE devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 44: YASAKLARA VE YASA HÜKÜMLERİNE UYMA

Dernek yöneticileri ve üyeleri Dernekler Kanunu’nda sayılan yasak faaliyetlerde bulunmamakta, dernekte silah bulundurmama yasağına uymakta, izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlama kurallarına uymakta çok hassas ve dikkatli davranır.

 

MADDE 45: TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN DURUMLAR

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

bottom of page