top of page
adanaguzel.jpeg

KVK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Adana Kültür ve Dayanışma Derneği ("AKDD”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu bilinçle siz değerli üyelerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ve/veya KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca dernek faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

AKDD olarak, derneğimize üyelik sırasında bizlerle paylaşmış olduğunuz Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Üyelik Bilgileri kategorisindeki kişisel verilerinizi dernek tüzüğünde yer verilen amaç ve faaliyetler başta olmak üzere 6698 sayılı KVKK ve ikincil mevzuatlara uygun olarak;

 • Üyelik başvurularınızın alınması ve değerlendirilmesi, 

 • Üyelik aidatlarının ödenmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,

 • Üyelerimizle olan iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi,

 • Üyelik takibinin yapılması,

 • Dernek tarafından düzenlenen toplantı ve etkinlikler ve üyelerimize ilişkin gelişmelerle ilgili iletişim, kayıt ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz KVKK m.5/2c-d-f ‘de yer alan, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Kişisel verileriniz bilgilerinizi dernek genel merkezimiz ya da toplantı ve etkinlik alanlarında bizlere ilettiğiniz üyelik formları ile web sitesi, e-posta/telefon gibi iletişim kanallarımız üzerinden fiziki ve elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verilerinizi dernek etkinlik ve organizasyonlarının yürütülmesi kapsamında birlikte çalıştığımız organizasyon şirketi, etkinliğe ev sahipliği yapan taraflar, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilerimizle paylaşabiliriz. Ayrıca kişisel verileriniz Derneğimizin kanuni ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecek, mali müşavir, denetçi gibi taraflarla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Derneğimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi kimliğinizi tespit edebilecek belgelerle birlikte “19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:25 Turhan İş Merkezi K:4 D:13 Şişli/İstanbul” adresine elden ya da noter vasıtasıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Derneğimiz en kısa sürede ve her hâlükârda en geç 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

bottom of page